Grolim

- Limgroup, Nederland
  • Kopsluiting

  • Productiviteit

  • Stengeldikte

  • Stengelkwaliteit

  • Uniformiteit

  • Vroegheid

Grolim is een 100% mannelijke hybride en is geschikt voor de teelt van witte asperge in zowel het gematigde als het met Zuid-Europa vergelijkbare warmere klimaat. Grolim is bij uitstek een 'rendementsras'. Het bijzonder hoge stengelgewicht draagt in belangrijke mate bij aan beheersing van de arbeidskosten. Het ras is vroeg en heeft een boven gemiddelde productie.

Kenmerken

• Vroeg in productie;
• Zeer hoog opbrengstpotentieel;
• Blinkt uit in stengeldikte en geeft daardoor een hoog oogstrendement;
• Betrouwbare kwaliteit. 
 
Teelt 
Grolim gedijt het beste op groeikrachtige gronden die goed ontwaterd zijn. Zowel op zand- als kleigronden worden goede resultaten behaald. Percelen met hoge grondwaterstanden of gevoelig zijn voor wateroverlast zijn minder geschikt. Onder warme en groeizame omstandigheden produceert Grolim optimaal, zowel qua kilo’s als kwaliteit. Grolim leent zich uitstekend voor zwart-witte foliebedekking of het gebruik van vervroegende bedekkingsfolie. Uit jarenlange praktijkervaringen is gebleken dat de beste resultaten behaald worden bij een plantdichtheid van 5 – 8 planten per strekkende meter. Met Grolim leiden hoge plantdichtheden niet snel tot dunne stengels. In het algemeen wordt de sortering alleen maar uniformer en de opbrengst kwalitatief en kwantitatief beter. De aanbevolen plantdiepte is 18 – 20 cm. 

Product
De sortering van het product bevindt zich voor ruim 80% boven de 16 mm. Grolim vertoont nauwelijks rozeverkleuring, groeven of komme stengels en heeft bij een correct folie management een prima kopsluiting. 
 
Loof
De open, opgerichte gewasstructuur is zodanig dat ziekten niet snel vat krijgen op het gewas. Deze eigenschappen maken Grolim ook geschikt voor de biologische teelt.


Grolim